Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste.


1. REKISTERIN NIMI
Rekisteri työnhakijoista

2. REKISTERIN PITÄJÄ
Bremo Oy, Henry Fordin katu 6A, 00150 Helsinki.
Puh: 020 741 1332

3. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Mika Aittamäki, Bremo Oy,
Henry Fordin katu 6A, 00150 Helsinki.

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilötietoja käytetään työnhakijoiden listaamiseen, arviointiin sekä valitsemiseen Bremo Oy:n tai sen asiakkaan avoimeksi ilmoittamaan työtehtävään.
Henkilötietoja käytetään myös Bremo Oy:n ja asiakasyrityksen väliseen kommunikointiin, kehittämiseen sekä päivittäiseen operatiiviseen toimintaan, mikä koske Bremo Oy:n ja sen asiakasyrityksen välistä toimeksiantoa sekä sen täyttämistä.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Hakijan perustiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus, sukupuoli, siviilisääty, valokuva, mut yhteystiedot. Koulutus ja työkokemustiedot. Harrasteet ja muut toiveet.

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään työnhakijalta, hänen omien antamien tietojensa ja suostumuksen perusteella.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
A. MANUAALINEN AINEISTO
Kaikki kerätty tieto säilytetään sähköisesti
B. ATK:LLE TALLENNETUT TIEDOT
Henkilötiedot kerätään ATK –järjestelmään, joka on suojattu palomuurein ulkopuolisen käytön estämiseksi. Myös palvelin, jossa ko. Henkilötiedot ovat tallessa, säilytetään lukituissa tiloissa, joihin pääsy on vain rajatulla määrällä ylläpitohenkilökuntaa. Tietokoneet, joilla tietokantaa käytetään sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Lisäksi tietokantaa voi käyttää vain henkilö, jolle on annettu erilliset järjestelmäylläpitäjän luovuttamat tunnukset, sekä annettu riittävä koulutus tietojen oikeellisesta käsittelemisestä